Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Sưu tầm > Khoa học > Khoa học và công nghệ > (40 bài)

CUIUP.gif

ẢNH ĐỘNG THÔNG BÁO TRÊN TRANG...

Ngày gửi: 2016-08-25 06:44:21

Images820853_2011.jpg

20/11

Ngày gửi: 2009-03-25 23:00:54

CM20-11.gif

20/11

Ngày gửi: 2009-03-25 23:00:29

20-11.jpg

20/11

Ngày gửi: 2009-03-25 23:00:04

F87-the-eye.swf

The eye

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:46

F501-double-pan-balance.swf

Double pan balance

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:44

F60-rainbow.swf

Rainbow

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:44

F459-sink-or-float.swf

Sink or float

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:42

F460-archimede-s-principle.swf

Archimede s principle

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:42

F474-rectilinear-beam-of-light.swf

Rectilinear beam of light

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:42

F447-dazzling-light.swf

Dazzling light

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:41

F448-shadows.swf

Shadows

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:41

F449-illuminated-object.swf

Illuminated object

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:41

F452-rgb.swf

Rgb

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:41

F429-multiple-shadows.swf

Multiple shadows

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:40

F430-shadows.swf

Shadows

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:40

F432-how-does-vision-work.swf

How does vision work

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:40

F433-translucent.swf

Translucent

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:40

F409-electric-circuit.swf

Electric circuit

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:39

F419-wastewater-treatment.swf

Wastewater treatment

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:39

F300-magnifying-glass.swf

Magnifying glass

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:33

F302-color-monitor.swf

Color monitor

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:33

F305-plane-mirror.swf

plane mirror

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:33

F307-plane-mirror-3.swf

Plane mirror

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:33

F282-cinematograph.swf

Cinematograph

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F283-colors-addition.swf

Colors addition

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F284-subtractive-color.swf

Subtractive color

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F285-color-theory.swf

Color theory

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F286-color-filters.swf

Color filters

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F291-optical-illusion.swf

Aptical illusion

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:32

F276-fahrenheit-celsius-kelvin.swf

Fahrenheit celsius kelvin

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:31

F257-kinetic-pressure.swf

Kinetic pressure

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:30

F260-hydraulic-lift.swf

Hydraulic lift

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:30

F238-juggler.swf

Juggler

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:29

F188-solar-energy.swf

Solar energy

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:27

F204-the-airplane.swf

The airplane

Ngày gửi: 2007-10-22 12:10:27