Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập

Ai.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:48' 14-01-2016
Dung lượng: 61.4 KB
Số lượt tải: 5
Mô tả:

BÀI TẬP TURBO PASCAL

I. Làm quen với chương trình Pascal – Khai báo, sử dụng biến – Các thủ tục vào ra.

Bài tập 1.1:

            Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.

- Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.

b. Mã chương trình:

 

Program Chu_nhat;

uses crt;

Var a, b, S, CV: real;

Begin

     Write('Nhap chieu dai:'); readln(a);

     Write('Nhap chieu rong:'); readln(b);

     S := a*b;

     CV := (a+b)*2;

     Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:',S);

     Writeln('Chu vi hinh chu nhat la:',CV:10:2);

     readln

end.

 

c. Nhận xét: Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thể định dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên, khoảng dành cho phần thập phân.

Bài tập 1.2:

Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập cạnh vào biến canh.

- Chu vi hình vuông bằng 4*canh; Diện tích hình vuông bằng canh*canh.

b. Mã chương trình:

 

 

Program HINH_VUONG;

uses crt;

Var canh: real;

Begin

     clrscr;

     Write('Nhap do dai canh:');readln(canh);

     Writeln('Chu vi hinh vuong la:',4*canh:10:2);

     Writeln('Dien tich hinh vuong la:',canh*canh:10:2);

     readln

end.

 

c. Nhận xét: Bài tập 1.2 tiết kiệm được hai biến là CV và S vì lệnh write cho phép in một biểu thức. Trong lập trình việc tiết kiệm biến là cần thiết nhưng đôi lúc gây khó hiểu khi đọc, kiểm tra chương trình.

Bài tập 1.3:

            Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính r (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập bán kính vào biến r.

- Chu vi đường tròn bằng 2*p*r.

- Diện tích hình tròn bằng p*r*r.

b. Mã chương trình:

 

Program HINH_TRON;

uses crt;

Var r: real;

Begin

     clrscr;

     Write('Nhap ban kinh:'); readln(r);

     Writeln('Chu vi duong tron la:',2*pi*r:10:2);

     Writeln('Dien tich hinh tron la:',pi*r*r:10:2);

     readln

end.

 

c. Nhận xét: pi là hằng số. Một hằng số có thể được người dùng khai báo hoặc do Pascal tự tạo. Pi là hằng do Pascal tự tạo nên người dùng không cần khai báo.

Bài tập 1.4:

            Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn phím)

a. Hướng dẫn:

- Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.

- Nửa chu vi của tam giác p = (a+b+c)/2.

- Diện tích của tam giác: s =.

b. Mã chương trình:

Program TAM_GIAC;

uses crt;

Var a,b,c,p,S: real;

Begin

     clrscr;

     Write('Nhap canh a:');readln(a);

     Write('Nhap canh b:');readln(b);

     Write('Nhap canh c:');readln(c);

     p:=(a+b+c)/2;

     S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

     Write('Dien tich tam giac la:',s:10:2);

     readln

end.

 

b. Nhận xét: Ở đây ta lại hai lần dùng biến trung gian p, s để chương trình sáng sủa, dễ theo dõi.

 

 

Bài tập 1.5:

            Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số.

a. Hướng dẫn:

- Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d

- Trung bình cộng của a, b, c, d bằng (a + b + c + d)/4.

b. Mã chương trình:

 

Program TB_Cong_4_So;

uses crt;

Var a, b, c, d: real;

Begin

     Clrscr;

     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);

     Write('Nhap so thu hai:');readln(b);

     Write('Nhap so thu ba:');readln(c);

     Write('Nhap so thu tu:');readln(d);

     Writeln('Trung binh cong: ',(a+b+c+d)/4):10:2;

     Readln

end.

 

 

Bài tập 1.6:

            Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.

a. Hướng dẫn:

- Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 0.

- Dùng một biến để nhập số.

- Sau khi nhập một số cộng ngay vào biến S.

b. Mã chương trình:

Program TB_Cong_4_So;

uses crt;

Var s,a: real;

Begin

     Clrscr;

     S:=0;

     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a); S:=S+a;

     Write('Nhap so thu hai:');readln(a); S:= S+a;

     Write('Nhap so thu ba:');readln(a); S:=S+a;

     Write('Nhap so thu tu:');readln(a); S:=S+a;

     Writeln('Trung binh cong: ',S/4:10:2);

     readln

end.

 

 

b. Nhận xét: Câu lệnh gán S:= S+a thực hiện việc cộng thêm a vào biến S. Thực chất là thực hiện các bước: lấy giá trị của S cộng với a rồi ghi đè vào lại biến S. Ở đây ta cũng đã sử dụng biến a như là một biến tạm để chứa tạm thời giá trị được nhập từ bàn phím.

 

Bài tập 1.7:

            Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.

a. Hướng dẫn:

- Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1.

- Dùng một biến để nhập số.

- Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S.

- Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).

b. Mã chương trình:

Program TB_nhan;

uses crt;

Var a, S: real;

Begin

    clrscr;

    S:=1;

    Write('Nhap so thu nhat: '); readln(a); S:=S*a;

    Write('Nhap so thu hai: '); readln(a); S:=S*a;

    Write('Nhap so thu ba: '); readln(a); S:=S*a;

    Write('Nhap so thu tu: '); readln(a); S:=S*a;

    Write('Trung binh nhan cua bon so la:',sqrt(sqrt(s)));

    readln

End.

b. Nhận xét: Ta đã dùng hai lần khai phương để lấy căn bậc 4 của một số. Để cộng dồn giá trị vào một biến thì biến đó có giá trị ban đầu là 0. Để nhân dồn giá trị ban đầu vào biến thì biến đó cần có giá trị ban đầu là 1.

Bài tập 1.8:

            Viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.

a. Hướng dẫn:

- Dùng các biến a, b để lưu hai số được nhập từ bàn phím;

- Gán cho biến tam giá trị của a.

- Gán giá trị của b cho a. (Sau lệnh  này a có giá trị của b).

- Gán giá trị của tạm cho cho b (Sau lệnh này b có giá trị của tam = a).

b. Mã chương trình:

Program Doi_Gia_Tri;

uses crt;

var a, b, tam:real;

Begin

    clrscr;

    write('nhap a: '); readln(a);

    write('nhap b: '); readln(b);

    writeln('Truoc khi doi a =',a,' va b= ',b);

    readln;

    tam:=a;

    a:=b;

    b:=tam;

    writeln('Sau khi doi a =',a,' va b= ',b);

    readln

end.

Nhận xét:Nếu thực hiện hai lệnh a:= b; b:=a để đổi giá trị hai biến thì sau hai lệnh này hai biến có giá trị bằng nhauvà bằng b. Thực chất sau lệnh thứ nhất hai biến đã có giá trị bằng nhau và bằng b rồi! Trong thực tế để đổi chỗ số dầu ở hai bình cho nhau ta phải dùng thêm một bình phụ.

Bài tập 1.9

            Giải bài tập 1.8 mà chỉ được sử dụng hai biến (Tức không được dùng thêm biến tạm).

a. Hướng dẫn:

- Cộng thêm b vào a. (Giá trị hai biến sau lệnh này là: a+b, b)

- Gán b bằng tổng trừ đi b (Sau lệnh này b có giá trị bằng a);

- Gán giá trị a bằng tổng trừ đi b mới (Sau lệnh này a có giá trị bằng b).

b. Mã chương trình:

Program Doi_Gia_Tri;

uses crt;

var a, b:real;

Begin

    clrscr;

    write('nhap a: '); readln(a);

    write('nhap b: '); readln(b);

    writeln('Truoc khi doi a =',a,' va b= ',b);

    readln;

    a:=a+b;

    b:=a-b;

    a:=a-b;

    writeln('Sau khi doi a =',a,' va b= ',b);

    readln

end.

 

Nhận xét:Giống sang dầu giữa hai bình nhưng không giống hoàn toàn!!!Kỹ thuật đổi giá trị biến cho nhau sẽ được sử dụng nhiều trong phần sắp xếp.

Bài tập 1.10:

            Viết chương trình cho biết chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của một số có ba chữ số. Ví dụ khi nhập số 357 thì máy in ra:

- Chữ số hàng trăm: 3.

- Chữ số hàng chục: 5.

- Chữ số hàng đơn vị: 7.

a. Hướng dẫn:

            Sử dụng hàm mov để lấy số dư. Khi chia cho 10 để lấy số dư ta được chữ số hàng đơn vị. Sử dụng DIV để lấy phần nguyên. Khi chia cho 10 để lấy phần nguyên ta đã bỏ đi chữ số hàng đơn vị để số có ba chữ số còn số có hai chữ số.

b. Mã chương trình:

Program CHU_SO;

uses crt;

var n:integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap so n: ');readln(n);

     writeln('Chu so hang don vi: ',n mod 10);

     n:=n div 10;

     writeln('Chu so hang chuc: ',n mod 10);

     n:=n div 10;

     writeln('Chu so hang tram: ',n mod 10);

     readln

end.

 

c. Nhận xét:

            Hãy sửa chương trình để có kết quả là hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Mã chương trình:

Program CHU_SO;

uses crt;

var n:integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap so n: ');readln(n);

     writeln('Chu so hang trm: ',n div 100);

     n:=n mov 100;

     writeln('Chu so hang chuc: ',n div 10);

     n:=n div 10;

     writeln('Chu so hang tram: ',n);

     readln

end.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Cấu trúc lựa chọn:  if … then … else

Case ... of ...

 

Bài tập 2.1:

            Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

-         Nhập hai số vào hai biến a, b.

-         Nếu a > b thì in a. Nếu a

- Hoặc: Nếu a > b thì in a. Ngược lại thì in b.

b. Mã chương trình:

 

Program SO_SANH1;

uses crt;

var a,b: real;

begin

     clrscr;

     write('nhap so thu nhat: '); readln(a);

     write('nhap so thu hai: '); readln(b);

     if a> b then writeln(' So lon la:',a);

     if a

     readln

end.

 

Hoặc:

Program SO_SANH2;

uses crt;

var a,b: real;

begin

     clrscr;

     write('nhap so thu nhat: '); readln(a);

     write('nhap so thu hai: '); readln(b);

     if a> b then writeln(' So lon la:',a:10:2)

     else writeln(' So lon la:',b:10:2);

     readln

end.

 

 

Bài tập 2.2:

Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím.

a. Hướng dẫn:

            Nếu a³ b và a³ c và a³ d thì a là số lớn nhất.

            Tương tự như thế xét các trường hợp còn lại để tìm số lớn nhất.

b. Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_1;

Uses crt;

Var a,b,c,d: real;

Begin

     Clrscr;

     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);

     Write('Nhap so thu hai:');readln(b);

     Write('Nhap so thu ba:');readln(c);

     Write('Nhap so thu tu:');readln(d);

     if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a:10:2);

     if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln('So lon nhat la:',b:10:2);

     if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:',c:10:2);

     if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d:10:2);

     readln

end.

 

 

Bài tập 2.3:

Viết chương trình in ra số lớn nhất trong bốn số nhập từ bàn phím với điều kiện chỉ được dùng hai biến.

a. Hướng dẫn:

            Sử dụng một biến max và một biến a để chứa số vừa nhập. Cho max bằng số đầu tiên. Sau khi nhập một số thực hiện so sánh nếu số vừa nhập lớn hơn max thì lưu số vừa nhập vào max. Sau khi nhập xong ta có max là số lơn nhất

(Giải thuật này gọi là kỹ thuật lính canh).

b. Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_2;

Uses crt;

Var a,max: real;

Begin

     Clrscr;

     Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);Max:=a;

     Write('Nhap so thu hai:');readln(a);if a>=Max then Max:=a;

     Write('Nhap so thu ba:');readln(a);if a>=Max then Max:=a;

     Write('Nhap so thu tu:');readln(a);if a>=Max then Max:=a;

     Write('So lon nhat la:',Max:10:2);

     readln

end.

 

 

Bài tập 2. 4

            Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết ba cạnh của tam giác.

a. Hướng dẫn:

-         Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.

-         Nếu a = b và b = c thì tam giác là tam giác đều và ngược lại tam giác không là tam giác đều.

b. Mã chương trình:

Program Tam_giac_deu;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap a = '); readln(a);

     write('Nhap b = '); readln(b);

     write('Nhap c = '); readln(c);

     if (a = b) and (b = c) then writeln('La tam giac deu')

     else

     writeln('Khong phai la tam giac deu');

     readln

end.

Bài tập 2. 5

            Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác cân hay không khi biết ba cạnh của tam giác.

a.Hướng dẫn:

-         Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.

-         Nếu a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân và ngược lại tam giác không là tam giác cân.

b.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap a = '); readln(a);

     write('Nhap b = '); readln(b);

     write('Nhap c = '); readln(c);

     if (a = b) or (b = c) or (a = c) then writeln('La tam giac can')

     else

     writeln('Khong phai la tam giac can');

     readln

end.

 

Bài tập 2. 6

            Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác vuông hay không khi biết ba cạnh của tam giác.

a.Hướng dẫn:

-         Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.

-         Nếu a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và ngược lại tam giác không là tam giác vuông.

b.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

     clrscr;

     write('Nhap a = '); readln(a);

     write('Nhap b = '); readln(b);

     write('Nhap c = '); readln(c);

     if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c= a*a+b*b) then writeln('La tam giac vuong')

     else

     writeln('Khong phai la tam giac vuong');

     readln

end.

 

Bài tập 2.7:

            Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nh


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến