Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Sưu tầm > (34 thư mục)


 • Sflake1.gif
 • Anh_cua_vat_qua_TKPK.swf
 • Anh_cua_vat_qua_TKHT1.swf

 • F195-principle-of-superposition-f.swf
 • F196-principle-of-superposition-f.swf
 • F177-electrostatic-influence.swf

 • Thi_nghiem_18.swf
 • YouTube__thi_nghiem_vat_ly_cuc_hay.flv
 • Thinghiemvatly__momenluc.flv

 • F200-laws-of-electrostatics.swf
 • F181-right-hand-rule-2.swf
 • F171-gauss-s-theorem.swf

 • F202-laws-of-electromagnetism.swf
 • F131-faraday-induction-1.swf

 • 0.cau_vong.jpg
 • 0.quang_pho_vach_HYDRO.gif
 • 0.DSC02167000.jpg

 • F473-free-body-diagram.swf
 • F261-reference-frames.swf
 • F199-corkscrew-rule.swf

 • Diode_bridge.flv
 • Veqir.swf
 • 225_jolt.gif

 • F197-superposition-of-2-magnetic-fields.swf
 • F184-oersted-s-experiment.swf
 • F180-horseshoe-magnet.swf

 • Bonong.swf
 • Khuc_xa_anh_sanh.jpg
 • Media_icon

 • Video_mo_phong_dam_may_buc_xa_tu_mat_troi_toi_trai_dat.flv
 • Duongsucdientruong.jpg
 • Efieldpoint.swf

 • Quang học (53 bài)
 • Boong_cua_Mat_Trang_trai_len_Trai_Dat_nhin_tu_ISS_trong_khi_dang_Nhat_Thuc_luc_4h50_sang_CST_29_Mar_2006.png
 • Anh_chup_khi_dien_ra_nhat_thuc_ngay_11_thang_8_nam_1999.jpg
 • Nhat_thucEc.png

 • 0.SGK1.jpg
 • SodoHoden.jpg
 • HorseheadNebula.jpg

 • Quang lý học (16 bài)
 • Giaothao2[1].gif
 • 1a[1].jpg
 • Brem_X_Rays.flv

 • F277-work.swf
 • F229-energy-conservation.swf
 • F230-damped-oscillator.swf

 • Galaxy_ngc613_eso_mainText.jpg
 • Astronomer.jpg
 • Reflector.jpg

 • Dien phan dung dich PbBr2.swf
 • Dien phan dung dich CuCl2.swf

 • TNVLPT2v6.swf

 • Mach dien Wheatstone.swf
 • Mach dien Wheatstone (1).swf
 • Mach dien Wheatstone (13).swf

 • Roitudo.swf
 • May bien the (15).swf
 • May bien the (9).jpg

 • 3phase_rectified.swf
 • Tutruongquay.flv
 • DC_motor.flv

 • Hòa âm (8 bài)
 • Hoa am (4).swf
 • Hoa am.gif
 • Hoa am (1).gif

 • Động học (91 bài)
 • Chuyendongcuamattrang.flv
 • 0nhattthuc2.flv
 • 1nhatthuz.flv

 • 08. Quy tac cai dinh oc.swf
 • Cam ung tu.swf
 • Cam ung tu (1).swf

 • 13. Chuyen dong nem.swf
 • 05. So sanh nem ngang va nem xien.swf
 • Chuyen dong nem (3).swf

 • 19. Chuong dien.swf
 • Nam cham dien (16).swf
 • Nam cham dien (17).swf

 • Motif01.jpg
 • Truyen_tai_dien_nang.jpg
 • San xuat dien nang (2).swf

 • Thi nghiem250206v6.swf
 • Thi nghiem060306v6.swf

 • Roitudov6.swf
 • Chuyen dong NDDv6.swf

 • TNVLPT56.swf

 • Từ trường (19 bài)
 • Tutruongcuakhungdaytron.flv
 • CDdaydantrongtutruong.swf
 • F190-rowland-s-disk.swf

 • Siêu âm (3 bài)
 • Sieu am (1).swf
 • Sieu am (2).jpg
 • Sieu am (3).jpg

 • 0.phan_ung_hat_nha_2.jpg
 • 0.em_surface.gif
 • 0.EM.gif

 • YouTube__Concave_mirror__guong_cau_lom.flv
 • YouTube__Convex_mirror__Guong_cau_loi.flv
 • 0.122.jpg