Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 10 > (970 bài)

Thanh_phan_nguyen_tu.swf

thanh phan NT

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:14

So_do_puhh_giua_Muoi_natri_hidro_cacbonat_va_axit_clohidric.swf

PU NaHCO3 va HCl

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:13

Mo_phong_toc_do_phan_ung.swf

Toc do PU

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:13

Xen_phu_pp.swf

xen phu P-P

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:12

Day_truyen_sx_H2SO4.swf

Sx H2SO4

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:08

Bang_tuan_hoan2.swf

BTH 2

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:06

Su_hao_nuoc_cua_AxitSunfuric_dac.flv

Sự háo nước của AxitSunfuric đặc

Ngày gửi: 2012-11-02 02:11:37

Sunfuadioxit_lam_nhat_mau_canh_hoa.flv

Sunfuađioxit làm nhạt màu cán...

Ngày gửi: 2012-11-02 02:11:07

Nhan_biet_muoi_Sunfat.flv

Nhận biết muối Sunfat

Ngày gửi: 2012-11-02 02:11:02

II6TN6.flv

II.6.TN6

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:39

Hidrosunfua_tac_dung_voi_Oxi_khong_khi.flv

Hidrosunfua tác dụng với Oxi ...

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:36

Fe___S.flv

Fe + S

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:36

Luu_huynh_tac_dung_voi_Kaliclorat.flv

Lưu huỳnh tác dụng với Kalicl...

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:33

Fe_bot_tac_dung_voi_S_bot.flv

Fe bot tac dung voi S bot

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:17

Khi_Oxi_tac_dung_voi_bot_Luu_huynh.flv

Khí Oxi tác dụng với bột Lưu ...

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:11

Luu_huynh_tac_dung_voi_khi_Hidro.flv

Lưu huỳnh tác dụng với khí Hidro

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:10

HidroSunfua_tac_dung_voi_Sunfuro.flv

HiđroSunfua tác dụng với Sunfurơ

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:06

Hidrosunfua_tac_dung_voi_cac_chat_co_tinh_oxihoa.flv

Hidrosunfua tác dụng với các ...

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:02

Dung_dich_Sunfuro_tac_dung_voi_KalipeManganat1.flv

Dung dịch Sunfurơ tác dụng vớ...

Ngày gửi: 2012-11-02 01:11:01

Dieu_che_va_thu_tinh_tan_cua_Kem_Sunfua.flv

Điều chế và thử tính tan của ...

Ngày gửi: 2012-10-30 09:10:41

Dung_dich_Sunfuro_tac_dung_voi_KalipeManganat.flv

Dung dịch Sunfurơ tác dụng vớ...

Ngày gửi: 2012-10-30 09:10:05

Dieu_che_Sunfuadioxit.flv

Điều chế Sunfuađioxit

Ngày gửi: 2012-10-27 01:10:54

Axit_Sunfuric_tac_dung_voi_Sat.flv

Axit Sunfuric tác dụng với Sắt

Ngày gửi: 2012-10-27 01:10:39

AxitSunfuric_dac_tac_dung_voi_duong.flv

AxitSunfuric đặc tác dụng với...

Ngày gửi: 2012-10-27 01:10:14

Axit_Iothidric_tac_dung_voi_Axit_Sunfuric_dac.flv

Axit Iothidric tác dụng với A...

Ngày gửi: 2012-10-27 01:10:12

Axit_Sunfuric_dac_tac_dung_voi_Dong.flv

Axit Sunfuric đặc tác dụng vớ...

Ngày gửi: 2012-10-27 01:10:01

Clo_tac_dung_voi_Hidro.flv

Clo tác dụng với Hidro.

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:58

Khai_niem_ve_toc_do_phan_ung.flv

Khái niệm về tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:54

Axit_Clohidric_tac_dung_voi_Sat.flv

Axit Clohidric tác dụng với Sắt.

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:53

Axit_Clohidric_tac_dung_voi_Kalidicromat.flv

Axit Clohidric tác dụng với K...

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:53

Cau_tao_nguyen_tu.flv

Cấu tạo nguyên tử

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:53

Clo_tac_dung_voi_Sat.flv

Clo tác dụng với Sắt

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:43

Khi_Hidroclorua_tan_trong_nuoc.flv

Khí Hidroclorua tan trong nước.

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:40

Nuoc_Clo_tac_dung_voi_dung_dich_Sunfuro.flv

Nước Clo tác dụng với dung dị...

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:38

Tinh_tay_mau_cua_nuoc_Giaven3.flv

Tính tẩy màu của nước Giaven.

Ngày gửi: 2012-10-13 02:10:33