The Hello Song - (Let's Go 1 - Unit 1)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Hữu Dự (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:55' 10-05-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1160
Mô tả: Song lyrics

The Hello Song

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Jonh.
    My name is Jonh.

Hello, Jonh!
Hello, Jonh!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Kate.
    My name is Kate.

Hello, Kate!
Hello, Kate!
Hello!


Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Andy.
    My name is Andy.

Hello, Andy!
Hello, Andy!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Jenny.
    My name is Jenny.

Hello, Jenny!
Hello, Jenny!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Lisa.
    My name is Lisa.

Hello, Lisa!
Hello, Lisa!
Hello!

Hello, Hello, Hello!
What's your name?
Hello, Hello, Hello!

    My name is Scott.
    My name is Scott.

Hello, Scott!
Hello, Scott!
Hello!
Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tư liệu này
Số lượt thích: 0 người